ReAttach

ReAttach is een therapie die speels, vriendelijk en veilig is.

ReAttach helpt u om emoties, gebeurtenissen en informatie beter te verwerken. Voor iedereen op zijn eigen niveau en op een nauwelijks merkbare manier. Het zorgt ervoor dat de relatie met jezelf, de mensen waar je om geeft en de wereld om je heen niet meer gekleurd wordt door negatieve ervaringen en overlevingsstrategieën. Hiervoor hoeven geen nare herinneringen opnieuw beleeft te worden.

Door middel van stemgebruik, licht ritmische aanraking van de vingers en denkopdrachten wordt de concentratie en de emotiebeleving positief beïnvloed. Hierdoor ontstaat er rust, ruimte en overzicht in uw denkpatronen. Het stimuleert het leerproces, met als resultaat dat u beter met informatie kunt omgaan en dat u meer openstaat voor andere interventies of therapieën. Er hoeft tijdens de therapie niet geantwoord te worden.

De therapie is niet alleen voor volwassenen. De methode is speels en laagdrempelig, waarmee het ook zeer geschikt is voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar. Bij kinderen wordt de vorm en inhoud aangepast aan de ontwikkelingsleeftijd.

Voor kinderen met bijv. een autisme spectrum stoornis (ASS) helpt het om bij bepaalde denkconcepten die hen belemmeren in het dagelijkse leven, meer onbewust inzicht en of verwerking te krijgen.

De ouders/verzorgers van kinderen worden meegenomen in de ReAttach-behandeling. Ouders/verzorgers volgen zelf minimaal 1 ReAttach sessie.

Dit om de ontwikkeling van hun kind optimaal te laten verlopen.

Een ReAttach behandeling bestaat uit gemiddeld vijf sessies. Een sessie duurt ongeveer 20 minuten. Deze behandeling kan geschikt zijn bij klachten als:

 • Angsten
 • Onzekerheid
 • Concentratieproblemen
 • Blokkades in de ontwikkeling
 • Moeilijkheden met plannen en organiseren

Verdere informatie is te vinden op www.reattachacademy.com

 

ReAttach is a therapy that is playful, friendly and safe.

ReAttach helps everyone to process emotions, events and information better at their own level and in a very subtle way. It ensures that the relationship with yourself, the people you care about and the world around you are no longer affected by negative experiences and survival strategies. Bad memories do not need to be re-lived to for this process to work.

Through the use of the voice, slightly rhythmic touch of the fingers and thinking assignments, concentration and the emotional experiences are positively influenced. This creates peace, space and overview in your thinking patterns. It stimulates the learning process, the result being, that you can deal with information better and are more open to other interventions or therapies. There is no need to answer during therapy.

The therapy is not just for adults. The method is playful and accessible, which makes it very suitable for children from about 4 years old. In children, the form and content are adapted to the developmental age.

For example, children with an autism spectrum disorder (ASD), ReAttach can help to gain more unconscious insight and/or processing of certain thinking concepts that may be limiting them in their daily lives.

The parents/guardians of children are included in the ReAttach treatment. Parents/guardians follow at least 1 ReAttach session themselves.

This is to optimize the development of their child.

A ReAttach treatment consists of an average of five sessions. A session lasts about 20 minutes.

This treatment may be suitable for complaints such as:

 • Anxiety
 • Uncertainty
 • Concentration problems
 • Blockages in development
 • Difficulties with planning and organizing

 

For more information visit www.reattachacademy.com

 • Monique Nijdam Kinderfysiotherapeut en Manueel therapeut bij kinderen

  Monique is kinderfysiotherapeut en gespecialiseerd in sensorische informatie verwerking en ReAttach.
  .

Neem contact op

Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw email reageren.

Not readable? Change text. captcha txt